Vivanta by Taj

 

Vivanta by Taj – Dal View Srinagar

 

Address:  Kral Sangri, Brein, Srinagar, Jammu and Kashmir 191121

Phone:  0194 246 1111